Citat från förskolans personal
"Hej, jag har ju varit på Mellangården i flera omgångar, kommer inte ihåg åren men jag vet att dom gjorde en radonmätning och att den blev utan anmärkning men vi fick inte använda källaren pga andra omständigheter, tror det var dålig ventilation eller mögel."

"Ang Mellangården så har jag för mig att det var ett slags lekrum i källaren där barnen klädde ut sig och spelade musik Men jag har inte hört något om radon, bara fukt i allmänhet och att det därför inte var bra att vara där."

"Mellangården! Jag trodde det var mögel i källaren!"
Radonmätningarna Tystberga förskola & skola
Mellangård/ Norrgård 2009-05-04
plan 0 och 1
Skola mat/gym 2009-05-04
plan 1 och 2 (lekrum borde vara Pilgården)
Skola 2009-05-04
plan 0 (förskolans lokal?)
Skola 2009-05-04
plan 1 och 2
Mellangården 2010-05-06
plan 0
Skola 2017-04-25
plan 1 och 2 (ingen mätning på plan 0)
En överblick
4 maj 2009
4 maj 2009
Radonmätningarna på Tystberga skola och förskola
• på Mellangård/Norrgård uppmäts halter till 450 Bq/m3 (+/-50)
• i lekrumen under matsalen/gymnastik 120 Bq/m3 (+/- 20)
• även i slöjden på plan 0 där förskolebarn ska vara mäter man 120 Bq/m3 (+/- 20)
• i övriga utrymmen på plan 1 och 2 visar mätningarna under 100 Bq/m3

• aktuella gränsvärdet i Sverige är 200 Bq/m3
hösten 2009
hösten 2009
WHO rekommenderar att Sverige kapar gränsvärdet för hur mycket radon som ska tillåtas i bostäder med hälften.
Citat: "I Sverige är riktvärdet för åtgärder mot radon 200 becquerel per kubikmeter. Det är alltså 100 becquerel mer än vad WHO nu rekommenderar. Enligt WHO ökar risken för att drabbas av lungcancer med 16 procent för var 100:e becquerel. Detta får nu svenska myndigheter att agera.

– WHO-studien visar att radon är hälsofarligare än vi tidigare har trott. Detta är allvarligt. Nu måste vi kanske omvärdera Sveriges riktvärden, säger Michael R. på enheten för hälsoskydd vid Socialstyrelsen.

Varje höst träffas Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Boverket och Livsmedelsverket för att diskutera radonproblemet, säger han."

" … Men även svenska strålsäkerhetsmyndigheten agerar efter de nya WHO-rönen. Samma dag som WHO-rapporten offentliggjordes gick man ut med nya nordiska rekommendationer för att sänka radonhalten. Om radonhalten överstiger riktvärdet 200 Bq/m3 bör radonsänkande åtgärder sättas in, och helst bör radonhalten sänkas till under 100 Bq/m3, enligt ett pressmeddelande.
– På så sätt täcker vi in de nya rekommendationerna. Nya studier visar ju att två tredjedelar av radonrelaterade dödsfall i lungcancer drabbar personer som utsatts för radonhalter lägre än 200 Bq/m3, säger Lars M. vid Strålsäkerhetsmyndigheten.

Enligt myndigheten skulle 360 dödsfall i lungcancer per år kunna undvikas i de nordiska länderna om alla bostäder med radonhalter över 200 Bq/m3 sänktes till 100 Bq/m3.

– I Norge har man reagerat starkare än i Sverige trots att landet har lägre radonhalter i bostäder än vi har. Norrmännen har nu beslutat att radonsänkande åtgärder måste sättas in redan vid 100 Bq/m3, säger Lars M.. "
5 maj 2010
5 maj 2010
Ny radonmätning på Mellangården
• på Mellangården uppmäts halter till 350 bq/m3 (+/-60)
25 april 2017
25 april 2017
Radonmätningarna på Tystberga skola
• enbart mätningarna på plan 1 och 2 som är under 100 bq/m3
• OBS! ingen mätning på plan 0
• OBS! ingen mätning på förskolorna
våren och sommar 2020
våren och sommar 2020
Radonmätningarna nämns inte i någon lägesrapport eller förstudie om Tystberga förskola
8 augusti 2020
8 augusti 2020
"För höga halter av radon på barnens förskola"
Citat: "I en förskolebyggnad i Tystberga uppmättes mer än dubblet så höga halter av radon som gränsvärdet 2009. Inga åtgärder har vidtagits eftersom källaren istället inte används.
– Mitt ena barn gick i den lokalen under de åren. Jag kände inte alls till det här, säger Tystbergabon Ralf S.

Han har varit delaktig i de pågående protesterna mot planerna att skolan i Tystberga ska bantas för att kunna integrera en förskola i byggnaderna. Ralf S. har samlat in namnunderskrifter.

Det var i samband med detta som han blev tipsad om radon i en av förskolebyggnaderna. …"
8 augusti 2020
8 augusti 2020
"Biträdande rektor på förskolan känner inte till radonet"
Citat: "Mellangårdens förskola hade 2009 mer än dubbelt så mycket radon som gränsvärdet i sin källare. Några åtgärder har aldrig gjorts och biträdande rektor känner inte ens till det.

– Nej de dokumenten har jag inte hunnit titta på, säger biträdande rektor Linda L. …"
15 augusti 2020
15 augusti 2020
"Tystberga-radon:"Skulle aldrig sätta mitt eget barn där" "
Citat: "Liberalernas (L) Sofia Hallgren Remnert tycker förskoleenhet i Tystberga borde stängas ner.

I källaren på Mellangårdens förskola i Tystberga uppmättes halter av radon långt över gränsvärdet, för ungefär tio år sedan. Inga nya mätningar har gjorts sedan dess.

Övriga lokaler i huset ligger under gränsvärdet men flera över WHO:s rekommendationer.

Några åtgärder för att minska halterna gjordes aldrig av kommunfastigheter men lokalerna används inte, enligt kommunen.

Liberalerna Sofia Hallgren Remnert vill nu se att lokalerna tas ur bruk.

– Jag tycker man ska se över en annan lösning för barnen så att de kommer ut ur byggnaden.

Fast att källaren inte används?

– Ja, jag hade inte satt mitt eget barn där och så tycker jag man ska tänka.

Hon ställer sig också mycket frågande till hur skolledningen arbetar. Biträdande rektor för Tystberga förskola kände inte till radonet och hon tillträde vid årsskiftet.

– Att biträdande rektor inte känner till detta är helt otroligt. Vad görs det för överlämningar när en ny tillträder?

Fler frågor dyker upp runt kommunens agerande.

– Finns det fler lokaler med problem som andra rektorer inte får reda på? säger hon.

Nyheten om radonet har inte nått Nyköpings högsta skolchef Inger Fransson när SN ringer upp.

– Jag behöver sätta mig in i de faktauppgifterna, säger hon

Inger Fransson återkom från sin semester nyligen och har varit upptagen med skolstarten.

– Det här får jag titta vidare på och är en fråga jag får ta med mig. … "
Citat ur wikipedia.se:

… Det är inte radon i sig, utan vissa av radonets sönderfallsprodukter, "radondöttrar", som främst uppmärksammas som ett hälsoproblem. I sönderfallskedjan från radon-222, finns de positivt laddade jonerna polonium-218 och polonium-214, som häftar vid rök- och dammpartiklar och tenderar att fastna i lungorna då de andas in. Alfasönderfallen från dessa joner orsakar skador på lungorna och ökar därmed risken för lungcancer. …