Tystbergabygdens framtid
… ett försök att redovisa vad som har hänt, vad som har sagts och lovats i frågan om kommunala servicen, Tystbergabygdens barnomsorg.

Alla rubriker, texter och inspelningarna kommer från tredje part såsom Sörmlands Nyheter, Sveriges Radio och Nyköpings kommun (protokoll, minnesanteckningarna) och direktlänkad för faktacheck.

Hittar du fel eller saknas det något? Lämna kommentar på Tystbergabygdens framtids sida på FB.
Detta har hänt …
innan valet 2018 (del 1)
våren 2018
våren 2018
Förskolan bantas ner i Tystberga – föräldrar oroliga
Citat: "En omorganisation av förskolan väntar i Tystberga. Det meddelar Nyköpings kommun, som bommar igen förskolan Lilla gärdets lokaler. Istället ska verksamheten ansluta till lokalerna vid Tystberga skola – ett projekt med flera fallgropar, menar föräldrarådet. …"
23 april 2018
23 april 2018
Starka protester satte stopp för förändringar på Tystberga förskola
Citat: "De massiva protesterna mot att omorganisera förskolan i Tystberga och frysa dagiskön fick politikerna i Nyköping att dra tillbaka förändringsförslaget.

Omorganisationen av Tystberga förskola låg som ett beslutsärende i dagordningen på dagens kommunstyrelsesammanträde. Men efter att Föräldrarådet i Tystberga lämnat in en protestlista där över 800 personer hade skrivit under på kort tid togs ärendet bort före mötet.

Enligt Föräldrarådets Therese Lemón vill man att politikerna tar ett helhetsgrepp över hur Tystberga skola och förskola hänger ihop. Man vill se bättre personalpolitik och gärna att kommunen försöker få tillbaka personal som har lämnat Tystberga.

Kommunstyrelsens Kent Pettersson (S), som också är barn- och ungdomsnämndens ordförande, hoppas nu att det tillsätts en arbetsgrupp där personal och föräldrar tar fram ett nytt genomförbart förslag.

– Det förslaget kan kanske genomföras augusti 2019 istället för augusti 2018, vilket jag hade hoppats på. Det hade varit bäst för barnen, avslutar Kent Pettersson. "
2 maj 2018
2 maj 2018
Nytt möte om förskolan i Tystberga – arbetsgrupp sätts samman
Citat: "Det var Tystbergabygdens Nätverk som under onsdagskvällen kallade till mötet, där huvudfrågan handlade om förskolesituationen i Tystberga. Mötet har föregåtts av ett beslut som kommunen nyligen fattat, om att skjuta på flytten av verksamheten på Lilla gärdets förskola.

På plats under mötet fanns delar av kommunledningen, bland annat Kent Pettersson (S), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden, samt ett 30-tal Tystbergabor.

Stämningen på mötet var stundtals upprörd, där flera invånare krävde svar om hur kommunen tänker lösa de problem som invånarna länge pekat på – bristen på personal och undermåliga lokaler, för att nämna några. … "
30 augusti 2018
30 augusti 2018
Skolan laddat ämne när Nyköpings politiker möttes i valdebatt
Citat: "Debatten hettade till rejält när Centerpartiets Martina Hallström tog upp situationen på Tystberga förskola utanför Nyköping.

P4 Sörmlands valdebatt i Nyköping hölls på Folkhögskolan i en fullsatt aula. Politiker från alla partier i Nyköpings fullmäktige deltog i debatten där ett av ämnena var skolan.

Centerns Martina Hallström initierade frågan om de små landsbygdsskolornas utsatthet och det blev orten Tystberga som hamnade i fokus.

Socialdemokraten Urban Granström från den styrande majoriteten hävdade att det var Martina Hallström som hela tiden drog fram hur svårt det är för dom små skolorna:
– Men vi skjuter ju faktiskt till pengar, de ska inte alls avvecklas!

Hallström var dock inte nöjd och konstaterade att Tystbergaföräldrarna har skrikit högt hela mandatperioden:
– Och först nu börjar ni leverera någonting.

Sedan kom diskussionen in på om det behövdes en ny förskola eller om det räcker med en förskolebuss för att få till en vettig verksamhet för barnen under skolåldern."

Lyssna på hela debatten i sin helhet här
sommar 2018
sommar 2018
Välrörelsen
… och så här fortsätter det
efter valet (del 2)
hösten 2018
hösten 2018
Stärkta band mellan parter när ny förskola byggs i Tystberga
Citat: "Efter en lång tid präglad av oro och frustration har det nya politiska styret i Nyköping lovat att en ny förskola ska byggas i Tystberga. Men det har en hoppfull stämning infunnit sig på den lilla orten.
– Vi är förstås jätteglada, säger Therése Lemón från föräldrarådet i Tystberga.

När S, C och MP nu inleder sitt styre i Nyköping gör man det delvis under rubriken "En bättre skola". En av de punkter som inkluderas är att bygga en ny förskola i Tystberga. Det har föregåtts av en lång period där ortens föräldraråd och invånare krävt åtgärder från Nyköping kommun. … "
15 november 2018
15 november 2018
Snart drar arbetet i gång med nya förskolan i Tystberga
Citat: "Arbetet med att karlägga behov och välja plats för en ny förskola i Tystberga drar i gång inom kort. Beslut om en förstudie ska fattas av kommunstyrelsen på måndag.

En halv miljon beräknas kostnaden bli för att reda ut var skolan ska placeras, kartläggningen av platsbehov och kalkyl för investering. En preliminär tidsplan ska också arbetas fram och förstudien ska vara klar i september nästa år. … "
19 november 2018
19 november 2018
Kommunstyrelsen beslutar: förstudie och behovsanalys gällande ny förskola i Tystberga
Citat: "Det finns behov av att se över lokalsituationen i Tystberga för den kommunala förskoleverksamheten. Nuvarande lokaler är inte ändamålsenliga för att verksamhetens ska kunna bedrivas pedagogiskt, kvalitativt och effektivt.
Med anledning av ovanstående föreslås att Samhällsbyggnad och Tekniska divisionen, i samråd med division Barn, Utbildning och Kultur, får i uppdrag att genomföra en förstudie. Ett enkelt samrådsförfarande med aktuella föreningar i Tystberga bör finnas med som en del i genomförandet.

Förstudien ska omfatta:
 • Kartläggning av behov för att möta dagens platsbehov och förväntad befolkningsutveckling framöver
 • geografisk placering av sammanhållna verksamhetslokaler som är ändamålsenliga och effektiva för verksamheterna
 • kalkyl för beräknat investeringsbehov
 • preliminär tidplan
… "

S, C och MP vill att förstudien ska vara klar i september 2019.

Citat: "Särskilt yttrande från M, KD och L
… Det här ärendet bör prioriteras fram snabbare. Situationen gällande förskolelokaler i Tystberga är akut. Mycket av det som förstudien ska belysa är redan känt vilket gör att det är möjligt att hantera betydligt snabbare. Vi anser att det bör kunna återrapporteras till kommunstyrelsen i mars 2019. "

Citat: "Efter avslutad diskussion föreslår ordförande en ändring av att-sats 2 i det framskrivna förslaget enligt följande: att Samhällsbyggnad och Tekniska divisionen återkommer till Kommunstyrelsen med återrapport av förstudien senast juni 2019, … samt att anvisa 0,5 mnkr till Tekniska divisionen från Kommunstyrelsens ofördelade medel 2019 för genomförande av förstudien. "
vinter 2018
vinter 2018
väntan på förstudien (del 3)
våren 2019
våren 2019
juni 2019
juni 2019
Ingen förstudie publiceras
(se inlägg 19 november 2018)
KS § 340 kommunstyrelsens kompromissade besluts-deadline passeras
september 2019
september 2019
Ingen förstudie publiceras
(se inlägg 19 november 2018)
KS § 340 kommunstyrelsens ursprungliga besluts-deadline passeras
9 oktober 2019
9 oktober 2019
Anders Eriksson (C), ordförande i barn- och ungdomsnämnden ute på "skolturné" med stop i Tystberga
Anders Eriksson (C), ordförande i barn- och ungdomsnämnden egna minnesanteckningarna från mötet som protokoll
Citat: "Det finns en utlovad förstudie, som ska vägleda i vilka förändringar som är klokast att vidta, både ur elevernas, skolpersonalens och den ekonomiska effektivitetens skull. Här känner man osäkerhet kring varför ingen på orten hittills involverats i förstudien, trots att den skulle varit färdig i juni-19. Finns det något resultat? När förväntas KS ta beslut i frågan? Hur kommuniceras förstudien med dem som berörs av den?"
hösten 2019
hösten 2019
KK18.734.5 utan konsekvensanalys publiceras (del 4)
vinter 2019/2020
vinter 2019/2020
31 januari 2020
31 januari 2020
Förskolemamma: "Vi vill ha svar nu"
Citat: "Ännu svävar Tystbergaborna i ovisshet om bygdens framtida förskola. "Nonchalant av kommunen", tycker Therese Bjuråker Wilmot, som har barn i förskolan. Ett besked kommer snart, lovar politiker.

Efter valet 2018 lovade det nya styret i Nyköping (S, MP och C) att bygga en ny förskola i Tystberga. Beskedet från partierna kom efter det att förskolefrågan utvecklats till en het potatis på bygden med protester och en namninsamling med över 800 underskrifter.

En förstudie skulle presenteras i september 2019 och ge svar på var förskolan ska ligga, hur stor den ska vara och vad den kommer att kosta. Ett par månader senare, i november, skulle planerna presenteras.

– Det var det senaste jag hörde, att vi skulle få se förstudien i november. Sedan dess har det varit tyst och nu är det februari. Jag tycker det är nonchalant mot oss Tystbergabor, säger Therese Bjuråker Wilmot.

Anders Eriksson (C), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, har förståelse för att den långa väntan i förskolefrågan har skapat frustration i Tystberga. Men snart kommer ett besked, lovar han. …"

11 februari 2020
11 februari 2020
Kommunfullmäktiges allmänhetens frågestund: Var är förstudien?
Citat: "KS § 340 Fråga ställs till Urban Granström (S) mot bakgrund av att Kommunstyrelsen den 19 november 2018 beslutade att uppdra åt berörda divisioner att genomföra en förstudie och behovsanalys av ny förskola i Tystberga och återkomma med den senast i juni 209, gällande när förstudien kommer då en sådan inte presenterats än.

Urban Granström (S) besvarar frågan."

Anmärkningarna:
1. Frågan lämnas några arbetsdagar innan KF. Frågan ställdes av Sören Skog.
2. "Den kom igår" svarade Urban enligt vittnesmål (svar protokolleras uppenbarligen aldrig)
3. Det finns en förstudie (KK18.734.5) registrerad den 10 februari 2020
18 februari 2020
18 februari 2020
Begäran om handling
En förstudie och behovsanalys (KK18.734.5), daterad 20200210, 13 sidor (inkl. titel- och slutblad). Innehåller två förslag:
 • alternativ A tillbyggnation med 35kvm.
 • alternativ B nybyggnation.
Ingen konsekvensanalys.

21 februari 2020
21 februari 2020
Förstudie: Bygg om Tystberga skola
Citat: "Skolan i Tystberga bör byggas om och inrymma båda skola och förskola. Det är resultatet av en förstudie som gjorts i den hett omdebatterade frågan.

Efter valet 2018 lovade det nya styret i Nyköping (S, MP och C) att bygga en ny förskola i Tystberga. Beskedet från partierna kom efter det att förskolefrågan utvecklats till en het potatis på bygden med protester och en namninsamling med över 800 underskrifter.

En förstudie skulle presenteras i september 2019 [anmärkning: juni 2019 efter kompromis med oppositionen] och ge svar på var förskolan ska ligga, hur stor den ska vara och vad den kommer att kosta. … "

"Anders Eriksson (C), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, vill inte kommentera förstudiens slutsats men förklarar att förslaget ska diskuteras med berörda i Tystberga. … "
19 mars 2020
19 mars 2020
Coronatider. Planerade möte skjuts upp …
KK18.7343.6 ny version av förstudie publiceras (del 5)
våren 2020
våren 2020
1 juni 2020
1 juni 2020
Slutet möte i skolan
 • Kommunalråd Urban Granström (S) och Martina Hallström (C), Anders Eriksson (C), ordförande i barn- och ungdomsnämnden samt tjänstemän presenterar nya förstudien med tre alternativ.
 • Föräldrarföreningen och skolledningen på plats
 • ny är tredje alternativet vid sidan av om- och eller nybyggnation:
  "Att inte göra någonting alls"
 • det har även tillkommit en konsekvensanalys
 • förstudien som föreligger oss saknar datum men är inregistrerad 4 juni hos kommunledningskansliet
6 juni 2020
6 juni 2020
Så kan förskolan i Tystberga byggas
Citat: "Så kan förskolan i Tystberga byggas

Tre olika förslag finns för framtidens förskola i Tystberga. Föräldraföreningen är försiktigt positiv, men samtidigt kritisk mot processen. …"

"Vallöftet om ny förskola i Tystberga verkar slutligen infrias. Förra veckan möttes föräldraföreningen i Tystberga och styrande politiker.

Från stadshuset har tre förslag lagts fram.
A: Att inte göra något.
B: Att bygga ut och fräscha upp befintliga lokaler.
C: Att bygga helt nytt.

"Oron finns dock för att kommunen inte tagit höjd för befolkningstillväxt, eller barn som redan flyttats till skolor i Nyköping. Brister i undervisning och på lokaler har oroat länge, även om Ljunggren nu ser positiva tendenser på personalsidan.

– Väldigt många barnfamiljer flyttar in, men med tanke på tidigare turbulens står inte alla i kö till förskola och skola i Tystberga. Det finns åtminstone 20 barn som vi känner till som flyttats som inte syns i statistiken, säger Ljunggren.

Att kommunen inte gått ut offentligt med utredningen kring byggplanerna av förskolan för att förankra i samhället oroar också. Hur som helst kan Tystbergaföräldrarnas långa väntan kanske se ett slut i horisonten."
10 juni 2020
10 juni 2020
Det rör på sig i Tystberga – så sakteliga
Citat: "Det blir inte tyst i Tystberga förrän löftena om skolan har infriats. Sedan blir det förhoppningsvis mer liv. … "

"Nu gäller det att välja. Den kommunledning som säger sig se att landsbygden och inte bara staden ska växa, måste också visa det i praktisk handling. "
12 juni 2020
12 juni 2020
Ledningsgruppsmöte TN
anteckningarna Göran Dahlberg
Citat: "Huvudsakligen två frågor diskuterades när kommunalråd Martina Hallström gästade mötet:

 • Förslag till ny förskola i Tystberga (förstudie bifogas)
 • ÖP 2040, remisstid till 26 juni (påminnelse)
16 juni 2020
16 juni 2020
Pressträff i Tystberga Skola
 • Urban Granström (S) och Martina Hallström (C) presenterar majoritentens beslut i studion: "Vi väljer att gå på alternativ ombyggnation".
 • Nils Ljunggren (föräldrarförening) kommenterar beslutet på telefonen
20 juni 2020
20 juni 2020
Löfte om ny förskola blir ombyggnation
Citat: "Skolan och förskolan i Tystberga byggs om. Den politiska majoriteten har bestämt sig. Det innebär att löftet om en ny förskola överges. …"

Innebär det här att ni sviker ert löfte?

– Vi har brottats med den frågan, medger Martina Hallström (C).

Men hon vill ändå inte se utgången ett löftesbrott. I stället anser hon att partierna har varit lyhörda för önskemål från tjänstemännen, som fick i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en nybyggnad. Under processens gång väcktes i stället tankarna på en ombyggnad. Verksamheten ansåg att en sådan lösning också borde utredas.

Kommunstyrelsens ordförande Urban Granström (S) är inne på samma spår.

– Den här lösningen har fötts ur vårt löfte att bygga en ny förskola. Och eftersom den här lösningen har en massa fördelar har vi valt den i stället, säger han. …"

midsommar 2020
midsommar 2020
fortsättnimgen: semestertider
juli 2020
juli 2020
5 juli 2020
5 juli 2020
Medborgarinitiativet Tystbergabygdens framtid startas
Det planeras ett möte med alla kommunens politiker för en dialog.
Ett öppet brev formuleras som insändare till media och får 126 namnunderskrifter på några timmar:

Våga satsa på skolan i Tystberga. Öppet brev till politikerna:

Skolan är viktig för alla i samhället, särskilt för en mindre ort som Tystberga. Det handlar inte bara om barnens möjlighet att få en bra start i livet, utan också om att skapa en attraktiv plats där människor vill bo och verka.

Tystberga skola har genom åren brottats med genomgripande problem, vilket har framgått av Skolinspektionens rapporter. För några år sedan hotades kommunen med vite om bristerna inte åtgärdades. Tidigare gick 116 elever på skolan, nu endast 82! Det vill vi ändra på. Mycket återstår för att höja kvaliteten, men med nya rektorer och kompetenta medarbetare på plats hoppas vi att det arbetet fortsätter.

Förskolan har också dragits med bristande kvalitet, vilket bland annat synts genom mycket hög personalomsättning. Det var länge sedan det fanns ändamålsenliga lokaler. Inför senaste valet lovade därför flera partier att bygga en ny förskola i Tystberga. Men nu står det klart att kommunstyrelsen i augusti kommer fatta ett annat beslut som innebär att förskolan kommer flytta in i grundskolans huvudbyggnad samt mindre tillbyggnad. En sådan lösning är inte utan fördelar, men det kommer onekligen att bli trångt. Den absolut viktigaste frågan är om kapaciteten blir tillräcklig för framtida behov.

Förstudien utgår nämligen ifrån att skola och förskola fortsätter med oförändrad beläggning, det vill säga på rekordlåg nivå. Idag går bara fem av tio barn i bygden på Tystberga skola, och endast sex av tio i förskolan. Övriga har sökt sig till andra alternativ. Förslaget innebär också att fritids inte längre har egna lokaler utan ska bedriva verksamheten i klassrummen.

Om kommunstyrelsen godkänner förstudien kommer förskola och skola kommande decennier bara ha plats för hälften av bygdens bar. Det är en ambition som vi inte kan acceptera, och därför bjuder vi in alla politiska partier till ett allmänt möte den 21 juli.

Välkomna!

Tystbergabygdens framtid
Curt Johansson plus 126

8 juli 2020
8 juli 2020
Tystbergabor kritiska till förskoleplaner

Citat ur: "… Efter valet lovade det nya politiska styret (S, MP och C) att bygga en ny förskola i Tystberga. Men när tjänstemännen i en förstudie föreslog att förskolan och skolan i stället skulle byggas om ändrade sig partierna, och nu förordar de alternativet ombyggnad.

– Det är för futtigt. Vi tycker att planerna på en ombyggnad mest liknar en renovering, säger Curt Johansson, som har skrivit till samtliga politiska partier i kommunfullmäktige och förklarat hur medborgarinitiativet Tystbergas framtid ser planerna.

Enligt "Tystbergas framtid" finns det en mycket stor risk att antalet platser i den ombyggda skolan blir får få. I förstudien har man utgått från en prognos som pekar mot att 100 barn går på skolan år 2030, eller drygt hälften av skolbarnen som då antas bo i Tystberga.

I dag går 52 procent av skolbarnen på Tystberga skola. Men det är en rekordlåg beläggning som är ett resultat av att skolan under flera år har haft problem, anser Tystbergas framtid. … "
13 juli 2020
13 juli 2020
Styrande politikers svek mot Tystberga
"I SN 2020-06-22 kommenterar de styrande politikerna löftet om ny förskola i Tystberga. Ni hävdar att det blir både bättre och billigare att bygga in förskolan i skolbyggnaden. Då kan samtidigt skolan fräschas upp. Därmed hålls inte löftet som majoriteten gick ut med efter valet.

Ni berättar inte om de negativa konsekvenserna med er kombinationslösning, att skolans utrymmen minskar och att förskolan övertar fritidshemmets lokaler. Att barnen efter skoltid måste tillbringa sin lediga tid i klassrum. Utvecklande miljö för lek och kreativitet?

Regeringen efterlyste 2018 en Fritidshemsutrednng för att bland annat höja kvaliteten på fritidshemmen. Den 11/6 mottogs den av Anna Ekström. Där framkommer bland annat att fritidshemmen ska ha ändamålsenliga lokaler. Gör då inte tvärtom.

I samma SN läser jag också att antalet elevplatser i skolan kommer att utökas. Utrymmena finns i dag. Ert förslag däremot innebär en begränsad möjlighet till att välkomna nya elever. Er plan blir ännu en tillfällig lösning för förskolan, som pågått under sammanlagt 32 års tid och som vi har tröttnat på.

Ett allmänt möte med presentation av förslagen skulle ha skett i våras, men ställdes in på grund av coronapandemin. Där hade invånare haft möjlighet att påverka. Lärare och fritidspersonal har inte deltagit i processen. Vi saknar en dialog.

Viljan att satsa på Tystberga verkar inte finnas. Ni kalkylerar med lågt elevantal på skolan 2030, vilket är omöjligt att veta. Vi får det elevantal och den inflyttning som styrande i kommunen bestämt sig för. Nu har det satsats på personalrekrytering.Vem vet? Skolan kan bli populär.

Tystberga saknar en fräsch ändamålsenlig förskola som kan locka pedagoger och familjer till inflyttning. Skolan har i dag kapacitet för växande elevantal och ytskikten ska löpande bättras oavsett och har inte med saken att göra.

Negligera inte Tystbergas potentiella utvecklingsmöjligheter, utan visa med handling det ni ibland säger, att "Tystberga är en av noderna i kommunen."

Camilla Ekman Skog
14 juli 2020
14 juli 2020
Nya tag för skola i Tystberga: "Finns många värden"
Citat: "Medborgarinitiativet Tystbergabygdens framtid är missnöjda med kommunens renoveringsplaner av Tystberga skola. Nu startar de ny namninsamling.

Den 31 augusti i år väntas kommunfullmäktige anta den förstudie som ligger till grund för ombyggnationsplanerna av Tystberga skola. Initiativet Tystbergabygdens framtid, som hävdar att utrymmet blir för litet om planen blir verklighet, startar ny namninsamling och bjuder in kommunens politiker och invånarna i Tystberga till ett nytt möte kring planerna. Enligt Curt Johansson, kontaktperson för initiativet, har några politiker svarat att de kommer att delta.

– Vi hoppas på omtag gällande planerna och en bättre dialog för mer framtidssatsning, menar Curt Johansson.

Det huvudsakliga problemet med förstudien är, enligt Curt Johansson, avsaknaden av framtidssatsningar. Johansson förklarar att en aktiv skola är bärande för bygden, och att annan service kan försvinna om det inte görs tillräckliga satsningar på Tystberga som helhet. Detta kan i sin tur komma att påverka bostadspriserna i området.

– Det finns inget utrymme för inflyttning med beslutet. Det är inte så lockande att flytta någonstans där det inte finns plats i skolan, betonar Johansson.

Den nya namninsamlingen, som är tillgänglig mellan den 13-19 juli, har redan fått ungefär 350 namn. Att mer utrymme i skolan behövs är dessutom enligt Johansson en allmängiltig uppfattning i bygden, och innan valet 2018 fick en tidigare namninsamling med samma syfte fick 800 underskrifter. …"
18 juli 2020
18 juli 2020
Centerns svek mot landsbygden
Citat: " Det är med förundran och vrede jag läser kommunstyrelsens förslag till förskola i Tystberga. Hur Centern, som lovade innan och efter valet att bygga en ny förskola, har gjort en sådan kovändning är för mig en gåta. Ett parti som säger sig värna om landsbygden. Då borde det satsas på Tystberga, som ska vara en så kallad "nod" i Nyköpings kommun. I stället säljer man sig till ett förslag som inte alls blir någon satsning för framtida expansion.

För att citera Urban Granström i SN den 24/6, men då gällde det landets fjärde största flygplats: "Det är imponerande med vilken precision de har lyckats undvika att stödja" Tystberga fullt ut och se fördelarna med en nybyggd förskola.

Om förslaget som kommunstyrelsen förordar går igenom, så blir det en nödlösning som Tystberga får dras med i många år. Förslaget presenterades endast för två små grupper i Tystberga. Var det med beräkning? Risken för negativa reaktioner minskar ju i små grupper.

Hur kan majoriteten godkänna en förstudie med en konsekvensanalys som är så amatörmässigt genomförd med ett mycket taffligt språk och som skulle ha kostat en halv miljon? "Bygga ny förskola ur barnperspektiv: För Tystbergas barn bra! Däremot dåligt för barn i andra delar av kommunen där behoven är större". Eller investeringsmässigt: "Dåligt. Kräver del av investeringsbudgeten som skulle behövas på andra förskolor i kommunen".

Det hade varit bra med en dialog tidigt i processen med berörda parter och ortsbor för att få en bra framtida lösning. Låt oss sakta in och ta den innan ni beslutar i frågan i slutet av sommaren.

Det måste vara något som lockar Centern mer än att hålla ett vallöfte. Man undrar vad?

Jag hoppas Martina Hallström kommer till Tystberga den 21 juli, då vi har bjudit in alla gruppledare, och lyssnar på våra argument för en långsiktig lösning. Då kommer hon förhoppningsvis till insikt om vad som är bäst för Tystbergabygden, men också för hennes parti."

Sören "Putte" Skog
19 juli 2020
19 juli 2020
Förskoleflytten i Tystberga kritiseras: "Löftet har inte infriats"
Citat: "Det var 2018 som den politiska majoriteten, bestående av S, C och MP gav ett löfte om en ny förskola, men nu är planen att förskolan ska flytta in i Tystberga skola istället. Medborgarinitiativet Tystbergabygdens framtid tycker inte löftet har infriats och har startat en namninsamling med över 400 underskrifter.

 • Martina Hallström (C) kommunalråd i Nyköping, anser att den nya lösningen kommer att uppfylla den verksamhet inom förskolan i Tystberga som de lovade."
19 juli 2020
19 juli 2020
Namninsamlingen avslutas - 971 underskrifter!
Citat: "De styrande politikerna i Nyköpings kommun planerar att godkänna en förstudie den 31 augusti, som innebär att förskolan flyttar i skolbyggnaden. Det innebär att klassrum, grupprum och fritidslokaler görs om till förskola. Konsekvensen blir att skolan bara kan ta emot ungefär hälften av barnen i Tystbergabygden, och förskolan ungefär sex av tio barn.

Jag som skriver under namninsamlingen tar ställning för följande:

1. Tystberga förskola och skola är viktiga för hela Tystbergabygden!
2. Förskolan/skolan måsta kunna ta emot alla barn i framtiden – inte bara några.
3. Nyköpings kommun måste ta fram förslag öppet och i dialog med invånarna.


Namninsamlingen överlämnas till kommunens politiker den 21 juli kl 18 vid Bygdegården. Läs mer om förstudien och kommunens förslag på tystberga.nu"
21 juli 2020
21 juli 2020
Citat Urban Granström: "Ja, då får jag väl åker dit och höra vad de säger …"
Citat: "
 • Närmare 1000 namnunderskrifter har samlats in i protest mot förslaget att flytta in förskolan i skolans lokaler i Tystberga utanför Nyköping.
 • På tisdagskvällen kommer kommunstyrelsens ordförande Urban Granström (S) till Tystberga för att ta emot dem.
 • Enligt Urban Granström är det bättre att flytta in förskolan i skolans lokaler än att bygga en helt ny förskola."
"Dialog ja - men först efter att beslutet är taget"
21 juli 2020
21 juli 2020
22 juli 2020
22 juli 2020
Besvikelse efter namninsamling och möte i Tystberga
Citat SN: "Tystbergabor laddade upp med föredraghållare och paneldebatt när nästan 1000 Tystbergabor ville se andra skolplaner än de styrande politikerna. Inget hjälpte.

– Vi såg ingen direkt öppning i att ta ett nytt omtag, säger Curt Johansson, talesperson för initiativet Tysbergabyggdens framtid. Han och 970 andra har skrivit på en namninsamling mot planerna på att banta Tystberga skola med 60 platser. De fick inget gehör för sina åsikter av treparti-styret S, C och MP. Även övriga partier hade representanter på plats.

– De styrande verkar vara inställda på den variant som finns med i förstudien. Det kanske är en besvikelse men väntat, säger han. Curt Johansson tycker att förstudien är "amatörmässigt" gjord och vill att en ny studie ska tas fram. Han anser också att namninsamlingen talar sitt och att det är bra att kommunalråd Urbam Granström (S) fick den i handen.

– Det visar att vi i Tystberga tycker lite annorlunda mot förstudien. De styrande ser att skolan kan byggas ut om det så behövs. Därför behöver inte Tystbergaborna vara oroade. Curt Johansson är skeptisk.

– Man kan lova stort men att komma till verkstaden är inte lika lätt.

Johansson lyfter att Tystbergaborna är brända för synsättet "löser sig på resans gång".

1988 fick vi den första provisoriska lösningen för förskolan. Den har levt fram till för bara något år sedan. …"
fortsättning följer
fortsättning följer